* هر شخص در بازه عملیاتی تعیین شده تنها یک بار می تواند درخواست رزرو ثبت نماید.
* روزهای سبز رنگ یعنی هیچ درخواستی نداشته اند و قابل درخواست برای رزرو می باشند.
* روزهای آبی رنگ یعنی حداقل یک درخواست ثبت شده دارند.
* * به منظور تغییر تاریخ درخواست شده، ابتدا درخواست فعلی را حذف نموده و مجددا ثبت درخواست نمایید
جهت لغو درخواست رزرو، حتما باید 72 ساعت قبل از تاریخ شروع رزرو، اقدام نمایید

ساعت تخلیه واحدهای مازندران و خراسان ساعت 10صبح و تحویل آن ساعت 4 بهدازظهر میباشد

ساعت تخلیه ویلای چادگان ساعت 5 بعدازظهر و تحویل آن ساعت 6 بعدازظهر میباشد*

درخواست رزرو شما، پس از تایید مدیر رفاهی، قطعی خواهد شد.

رزرو واحد3(مشهد) به مدت شب - تاریخ امروز
نوع منزل